Zásady ochrany osobných údajov

Tieto   zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“)    popisujú, ako sa osobné údaje zhromaždené prostredníctvom webového rozhrania kontrakt.sk  (ďalej len „webové rozhranie“) zhromažďujú, používajú a opätovne spracúvajú.  

Správca osobných údajov:

Kontrakt JMV, s.r.o.

adresa: Krivá 18, 040 01 Košice;

IČO: 31666744;

 IČ DPH: SK2020490901;

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka číslo:  2651/V

 

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:

adresa: Krivá 18, 040 01 Košice

email: office@kontrakt.sk

telefón: +421 907 946 690

 

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Oboznámte sa, prosím, s týmito zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie týkajúce sa zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich práv a povinností.

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  • Čo robíme pri zaobchádzaní s osobnými údajmi?

Pri zaobchádzaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadku Slovenskej republiky a  priamo uplatniteľnými nariadeniami Európskej únie, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679   („GDPR“)

 • Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje zahrňujú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo dokážu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobné údaje sú najmä (ale nie výlučne):

 • Identifikačné údaje, ako je meno a priezvisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie meno k používateľskému účtu;
 • kontaktné údaje, ako je adresa domov (alebo dodacia adresa), telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • iné údaje, ako sú informácie získané súbormi cookie, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, čas a počet prístupov k webovému rozhraniu a iné podobné informácie.
 1. ZÍSKAVANIE A POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytnete najmä pri vypĺňaní objednávky (prípadne v rámci kontaktného formulára). Ak dôjde k akejkoľvek zmene vašich osobných údajov, dajte nám vedieť.

Pri návšteve a používaní webového rozhrania môžu byť niektoré osobné údaje zhromažďované a ukladané aj prostredníctvom súborov cookie. Viac o súboroch cookie sa dočítate v článku 5 týchto zásad.

 • Na akom základe a na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?
 • Osobné údaje zadané počas  prostredníctvom  kontaktného formulára a pri objednávaní tovaru     alebo služieb bez vášho výslovného súhlasu môžeme spracúvať na základe a na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, j. na účely dodania tovaru alebo poskytnutia   služby. Okrem toho môžeme tieto údaje spracúvať na základe a     za účelom plnenia našich zákonných povinností (najmä registračných povinností, archivácie daňových dokladov atď.) a na základe nášho oprávneného záujmu na účely ochrany našich právnych nárokov.
 • Vašu e-mailovú adresu môžeme používať bez vášho výslovného súhlasu na základe nášho oprávneného záujmu o zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa našich tovarov alebo služieb podobných tým, ktoré ste si od nás objednali. Komerčnú komunikáciu môžete kedykoľvek odmietnuť.
 • Ak nám potvrdením na webovom rozhraní poskytnete súhlas , môžeme spracúvať vaše osobné údaje zadané do webového rozhrania, najmä pri vypĺňaní objednávky, na účely zasielania komerčných komunikácií a priameho marketingu alebo na iné účely, s ktorými ste výslovne súhlasili. Ak máte menej ako 16  rokov, váš zákonný zástupca musí dať váš súhlas. V prípade pochybností môžeme požiadať o potvrdenie vášho veku.
 • pri referenciách spracovávame meno, názov pracovnej pozície a názov spoločnosti. Tieto údaje spracovávame za základe súhlasu osôb, ktoré referenciu poskytujú a slúžia na zverejnenie referencií na webstránke spoločnosti Kontrakt JMV, s.r.o.. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
 • Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie spracúvame na základe vášho súhlasu (ktorý udeľujete nastavením internetového prehliadača). Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie používame najmä na účely vykonávania podpory používateľov, zlepšovania našich služieb vrátane analýzy správania používateľov a

Vaše osobné údaje môžeme použiť na iný účel, než na ktorý boli zhromaždené, len na základe vášho súhlasu.

 • Ako dlho používame údaje?

Osobné údaje vložené v súvislosti s dopytom a objednávaním tovaru   alebo služieb alebo v rámci  registrácie používame len počas obdobia potrebného na plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností alebo na ochranu našich právnych nárokov.

Ak nám poskytnete svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak     použijeme vašu e-mailovú adresu na odosielanie obchodnej komunikácie a/alebo kontrolu a zlepšovanie našich služieb a nášho tovaru v súlade s predchádzajúcim článkom,  údaje sa budú používať počas trvania webového rozhrania, na ktorom budeme ponúkať služby alebo tovar podobný tým, ktoré vám boli poskytnuté.   

 

 1. VAŠE PRÁVA VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM
  • Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Ak spracúvame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (t. j. bez akéhokoľvek iného právneho dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, vrátane:

 • e-mailom zaslaným na našu kontaktnú e-mailovú adresu;
 • písomne vo forme listu zaslaného na našu doručovaciu adresu;
 • v prípade obchodnej komunikácie – spôsobom uvedeným v každom e-maile obsahujúcom obchodnú komunikáciu (kliknutím na odkaz na odhlásenie alebo inak).

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré sa vykonáva až do odňatia súhlasu so spracovaním.

 • Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo požiadať nás o informácie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje. Ak spracúvame vaše údaje, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä k nasledujúcim informáciám:

 • účel spracovania;
 • kategórie spracúvaných osobných údajov;
 • príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;
 • obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uchovávané.

Navašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracovaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok, ktorý nie je dodatkom k nákladom spojeným s výrobou a odovzdaním týchto dodatočných kópií.

 • Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požiadať o okamžitú opravu, t. j. opravu nepresných údajov a/alebo doplnenie neúplných údajov.

 • Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak ich spracúvame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracúvania osobných údajov. Po námietke prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na tieto účely.

 • Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)

Máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;
 • ste stiahli svoj súhlas so spracovaním;
 • ste namietali proti spracúvaniu osobných údajov;
 • osobné údaje boli spracované nezákonne.

Ak neexistujú právne dôvody na odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

 • Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, ak:

 • popierate presnosť vašich osobných údajov;
 • spracúvanie je nezákonné a namiesto vymazania žiadate o obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracúvania, ale vy ich požadujete na určenie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu.

Ak je spracovanie obmedzené, sme oprávnení vaše osobné údaje iba ukladať; ďalšie spracovanie je možné len s vaším súhlasom alebo z právnych dôvodov.

Ak je spracúvanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky voči spracovaniu, obmedzenie trvá po dobu nevyhnutnú na určenie, či sme povinní vyhovieť vašej námietke.

Ak je spracúvanie osobných údajov obmedzené z dôvodu odmietnutia presnosti údajov, obmedzenie trvá počas overovania presnosti údajov.

 • Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi osobných údajov.

 • Ako si môžete uplatniť svoje práva?

Svoje práva v súvislosti s osobnými údajmi si môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Pri ochrane vašich osobných údajov budeme čo najviac ústretoví. Ak však so spracovaním nie ste spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné organizácie, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk/uoou/),ktorý dohliada na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so svojou sťažnosťou priamo.

Ak sa miesto vášho bydliska, miesto zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Slovenskej republiky v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný orgán v tomto členskom štáte.

 

 1. SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Kto vaše osobné údaje spracováva

Sme správcom osobných údajov v zmysle  nariadení.

V rozsahu potrebnom na  plnenie zmluvy alebo iných povinností sme oprávnení poskytnúť vaše osobné údaje iným osobám, prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov a príjemcov osobných údajov. Informácie o tom, kto konkrétne vaše údaje spracováva, vám na vašu žiadosť radi poskytneme.

Vaše osobné údaje spracúva najmä:

 • Spoločnosť Google LLC – prevádzkovateľ systémov Google Ads a Google Analytics
 • Facebook Inc;
 • WebSupport s. r. o. – poskytovateľ hostingových služieb
 • Externý dodávateľ účtovníckych služieb
  • Ako spracúvame osobné údaje?

Zhromaždené osobné a iné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje sa budú spracúvať elektronicky automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

 1. SÚBORY COOKIE SOUBORY
  • Čo sú súbory cookie?  

Cookies sú  textové súbory uložené v počítači alebo inom  elektronickom zariadení každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky súbory cookie zhromažďujú osobné údaje; niektoré umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo vašom internetovom prehliadači.

Upozorňujeme, že ak odmietnete používať súbory cookie, je možné, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

 • Aké súbory cookie a na aké účely ich webové rozhranie používa?

Webové rozhranie používa sessional (dočasné) cookies , ktoré sa automaticky odstránia, keď prestanete prehľadávať webové rozhranie. Používa tiež trvalé súbory cookie, ktoré zostanú vo vašom zariadení, kým ich neodstránite.

Súbory cookie, ktoré webové rozhranie využíva, sú nasledovné:

 • súbory cookie prvej strany – tieto súbory cookie sú priradené k doméne našej webovej stránky; ide o nevyhnutné súbory cookie a výkonnostné cookie – môžu byť dočasné alebo trvalé;
  • nevyhnutné súbory cookie – umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a používanie základných funkcií, žiadnym spôsobom vás neidentifikujú a nie sú osobnými údajmi;
  • výkonnostné súbory cookie – používajú sa na analýzu spôsobu používania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní atď. ); údaje zhromaždené týmito súbormi cookie sú anonymné;
 • súbory cookie tretích strán – tieto súbory cookie sú priradené k inej doméne, ako je doména našej webovej stránky, aj keď ste na našej webovej stránke; tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať našu webovú stránku a zobrazovať pre vás reklamu šitú na mieru; jedná sa o funkčné cookies a cielené a reklamné súbory cookie;
  • funkčné súbory cookie – používajú sa na prispôsobenie obsahu prostredníctvom zapamätania si prihlasovacích údajov, geolokácie atď.; ich použitie môže viesť k zhromažďovaniu a spracovaniu osobných údajov;
  • cielené a reklamné súbory cookie – používajú sa na zobrazovanie cielených reklám na webovom rozhraní aj mimo nich; prostredníctvom nich sa môžu zhromažďovať a spracúvať osobné údaje. Informácie o tom, ako používate našu webovú stránku, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analytiky.
  • Služby používané pri práci so súbormi cookie

Webové rozhranie používa Google Analytics a prípadne ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC („Google“), facebook pixel poskytovaný spoločnosťou Facebook Inc.. Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookie.

Ak vás zaujíma, ako spoločnosť Google používa údaje, ktoré od nás zhromažďuje, a ako upraviť alebo zakázať spracovanie, kliknutím na nasledujúci odkaz sa dozviete viac o týchto informáciách:  Ako spoločnosť Google využíva informácie z webov alebo aplikácií, ktoré používajú naše služby.

 

 

Tieto zásady sú platné a účinné od 1. 2. 2021